Besturen doe je niet alleen

Samenwerken & open discussies voeren

Streekbelangen meent dat alle inwoners van deze gemeente belang hebben bij een rationeel optredende gemeenteraad die pragmatisch en met een voortdurende blik op de signalen uit de bevolking haar werk doet.

Wij weten dat we voor het bereiken van onze doelstellingen een meerderheid in de gemeenteraad nodig hebben. Dat betekent dat we op samenwerking met andere partijen gericht zijn omdat besluiten nu eenmaal door een meerderheid worden genomen.

Wij beseffen dat het ondoenlijk is eenieder tevreden te stellen. Algemeen belang moet vaak prevaleren boven individueel belang. Het vinden van balans in afwegingen is een van de moeilijkste taken bij het besturen van een gemeente. Het is juist in dit proces dat Streekbelangen wil bijdragen aan een open discussie en besluitvorming op basis van zakelijke argumenten.

Streekbelangen hoopt ook na de verkiezingen van 2022 een kwalitatief goede bijdrage te kunnen blijven leveren aan het welzijn van deze gemeente. 

Uw stem en steun zijn daarvoor basisvoorwaarden.

Onze kernpunten

Streekbelangen is voor informatie op maat: de gemeente mag niet alleen op digitale manier met inwoners communiceren, er moet altijd een 2e manier mogelijk zijn, op papier.

Streekbelangen is voorstander van regionale samenwerking, maar wel met sterke controle en gedragen door een toekomstvisie.

Streekbelangen wil een gemeente die dicht bij de burger staat. Een service bus voor alle kernen, teneinde de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gemeente te vergroten

Betrek de locale ondernemers meer bij de voorbereiding en uitvoering van het economische beleid. Knip grotere opdrachten op in kleinere opdrachten die door locale ondernemers te behappen zijn..

Voor iedereen die kan werken wil Streekbelangen zich sterk maken voor zo zinvol mogelijke werkplekken in nauwe samenwerking met de plaatselijke ondernemers en instellingen.

Agrariërs moeten hun bedrijf in stand kunnen houden en zijn de belangrijkste factor voor een vitaal platteland waarin recreatie en toerisme zich kunnen ontplooien.

Wij willen dat de Gemeente er is voor heb daadwerkelijk hulp nodig hebben.

Investeren in een jeugd die gezond is en opleidingsmogelijkheden heeft en positief mee kan gaan doen in de maatschappij, loont.

Streekbelangen wil waar mogelijk de kennis en kunde van ouderen benutten en hen een respectvolle plek in de samenleving bieden.

Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers is wat ons betreft een maatschappelijke taak, zo niet een verplichting.

Per kern of wijk bezien hoe de invloed van inwoners beter kan en voor alle kernen geldt  alleen op gemeentelijk niveau doen wat niet lokaal kan.

Streekbelangen is voor veilige schoolroutes, snelheid beperkende maatregelen en rotondes in plaats van gevaarlijke kruisingen.

Streekbelangen wil dat de gemeente niet alleen veilig is, maar ook bereikbaar blijft.  Maatschappelijke voorzieningen dienen voor iedereen, d.w.z. ook voor hen die geen eigen vervoer hebben, gemakkelijk bereikbaar te zijn.

Streekbelangen is voor particulier initiatief t.a.v. het verduurzamen van de gemeente en het eigen initiatief van de bewoners op het gebied van duurzaamheid willen we faciliteren.

Streekbelangen vindt dat iedereen moet kunnen meedoen met sporten en bewegen.

Streekbelangen onderschrijft het verbindende belang van het verenigingsleven en wil afbraak daarvan tegengaan.  

Recreatie en Toerisme willen wij faciliteren, waarbij overlast en hinder voor inwoners zo beperkt mogelijk moeten zijn.

Streekbelangen wil dat de lokale woningbouwbehoefte kan worden gerealiseerd en dat er zo min mogelijk belemmeringen zijn voor senioren, gehandicapten en de lagere inkomens om in hun koop- of huurwoning te kunnen blijven wonen.