Algemene kernpunten

Het motto van Streekbelangen voor de komende raadsperiode is “Constructief en Verbindend”. ‘Constructief ‘omdat we hebben aangetoond dat we de afgelopen raadsperiodes ons constructief hebben opgesteld en als coalitiepartner hebben meegewerkt aan het nemen van belangrijke besluiten. Hierbij staat pragmatisme bij Streekbelangen hoog in het vaandel. ‘Verbindend’ omdat we als lokale politieke partij als geen ander ons realiseren hoe belangrijk het is om de kennis en ervaringen, die in alle twaalf kernen van Stichtse Vecht aanwezig zijn te mobiliseren, met elkaar te verbinden en te delen.

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het welzijn van de bewoners van Stichtse Vecht en daar wil Streekbelangen de komende periode graag weer flink aan bijdragen.

 • Kernpunt financiën: Streekbelangen wil waar nodig uitbreiding van sociaal verbindende faciliteiten en wil bestaande ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen, bibliotheken en streekmusea behouden, ook als dit extra investeringen vergt.
 • Kernpunt organisatie en gemeentelijke dienstverlening: Streekbelangen wil een gemeente die dicht bij de burger staat. Een service bus voor alle kernen, teneinde de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gemeente te vergroten
 • Kernpunt communicatie: Streekbelangen is voor informatie op maat: de gemeente mag niet alleen op digitale manier met inwoners communiceren, er moet altijd een 2e manier mogelijk zijn, op papier.
 • Kernpunt regionale samenwerking: Streekbelangen is voorstander van regionale samenwerking, maar wel met sterke controle en gedragen door een toekomstvisie.
 • Kernpunt economie: Betrek de locale ondernemers meer bij de voorbereiding en uitvoering van het economische beleid. Knip grotere opdrachten op in kleinere opdrachten die door locale ondernemers te behappen zijn..
 • Kernpunt werkgelegenheid en scholing: voor iedereen die kan werken wil Streekbelangen zich sterk maken voor zo zinvol mogelijke werkplekken in nauwe samenwerking met de plaatselijke ondernemers en instellingen.
 • Kernpunt wijkgericht werkenper kern of wijk bezien hoe de invloed van inwoners beter kan en voor alle kernen geldt  alleen op gemeentelijk niveau doen wat niet lokaal kan..
 • Kernpunt veiligheid en leefbaarheidStreekbelangen is voor veilige schoolroutes, snelheid beperkende maatregelen en rotondes in plaats van gevaarlijke kruisingen.
 • Kernpunt mobiliteitStreekbelangen wil dat de gemeente niet alleen veilig is, maar ook bereikbaar blijft.  Maatschappelijke voorzieningen dienen voor iedereen, d.w.z. ook voor hen die geen eigen vervoer hebben, gemakkelijk bereikbaar te zijn.
 • Kernpunt duurzaamheid: Streekbelangen is voor particulier initiatief t.a.v. het verduurzamen van de gemeente en het eigen initiatief van de bewoners op het gebied van duurzaamheid willen we faciliteren.
 • Kernpunt sport Streekbelangen vindt dat iedereen moet kunnen meedoen met sporten en bewegen..
 • Kernpunt cultuurStreekbelangen onderschrijft het verbindende belang van het verenigingsleven en wil afbraak daarvan tegengaan.
 • Kernpunt recreatieStreekbelangen wil Recreatie en Toerisme faciliteren, waarbij overlast en hinder voor inwoners zo beperkt mogelijk moeten zijn.
 • Kernpunt woningbouwStreekbelangen wil dat de lokale woningbouwbehoefte kan worden gerealiseerd en dat er zo min mogelijk belemmeringen zijn voor senioren, gehandicapten en de lagere inkomens om in hun koop- of huurwoning te kunnen blijven wonen.
 • Kernpunt buitengebiedenAgrariërs moeten hun bedrijf in stand kunnen houden en zijn de belangrijkste factor voor een vitaal platteland waarin recreatie en toerisme zich kunnen ontplooien.
 • Kernpunt sociaal domeinEr zijn voor hen die daadwerkelijk hulp nodig hebben
 • Kernpunt jeugd: Investeren in een jeugd die gezond is, opleidingsmogelijkheden heeft en positief mee kan gaan doen in de maatschappij, loont.
 • Kernpunt ouderen: Streekbelangen wil waar mogelijk de kennis en kunde van ouderen benutten en hen een respectvolle plek in de samenleving bieden.
 • Kernpunt vrijwilligersOndersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers is een maatschappelijke taak.

Tot slot

Streekbelangen heeft u een indruk willen geven van de onderwerpen die wij als lokale partij belangrijk vinden. Streekbelangen meent dat alle inwoners van deze gemeente belang hebben bij een rationeel optredende gemeenteraad die pragmatisch en met een voortdurende blik op de signalen uit de bevolking haar werk doet.

Wij weten dat we voor het bereiken van onze doelstellingen een meerderheid in de gemeenteraad nodig hebben. Dat betekent dat we op samenwerking met andere partijen gericht zijn omdat besluiten nu eenmaal door een meerderheid worden genomen.

Wij beseffen dat het ondoenlijk is eenieder tevreden te stellen. Algemeen belang moet vaak prevaleren boven individueel belang. Het vinden van balans in afwegingen is een van de moeilijkste taken bij het besturen van een gemeente. Het is juist in dit proces dat Streekbelangen wil bijdragen aan een open discussie en besluitvorming op basis van zakelijke argumenten. Streekbelangen hoopt ook na de verkiezingen van 2018 een kwalitatief goede bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van deze gemeente. Uw stem en steun zijn daarvoor basisvoorwaarden.