Kernpunt: Streekbelangen is voorstander van regionale samenwerking, maar wel met sterke controle en gedragen door een toekomstvisie.

Het Rijk hevelt steeds meer taken naar gemeenten over, waardoor regionale samenwerking onontkoombaar wordt. Onderwerpen als vluchtelingen, arbeidsmigratie, huiselijk geweld, multi-probleemgezinnen waar kinderen soms opgroeien met een taalachterstand of met een tekort aan aandacht en zorg, maar ook klimaatadaptatie en energietransitie. Maar ook recreatievoorzieningen, inkoop- en uitvoeringstaken binnen het sociale domein en het efficiënt uitvoeren van gemeentelijke diensten (ICT, belastingheffing, intergemeentelijke kenniscentra e.d.). Deze veelheid van grote onderwerpen maken regionale samenwerking onontkoombaar.

Streekbelangen is voorstander van samenwerking, maar alleen daar waar het kan en als het ook iets oplevert. Daarvoor is een toekomstvisie nodig. Wij willen daarom de bestaande toekomstvisie ‘Focus op morgen’ actualiseren. Want alleen zo kunnen we als Gemeente onze eigen doelstellingen in stand houden en voorkomen dat de belangen van onze gemeente worden verkwanseld in regionale doelen en projecten die geen voordeel voor onze gemeente opleveren. Omdat er steeds meer geld omgaat in regionale verbanden willen wij een sterke controle en sturing realiseren. Daarom streven wij naar een invloedrijke regionale positie.