Sport en beweging toegankelijk voor iedereen 

Streekbelangen vindt dat iedereen moet kunnen meedoen met sporten en bewegen.

Voor Streekbelangen is het van groot belang dat iedereen mee kan doen met sporten en bewegen en dat natuurlijk naar ieders eigen mogelijkheden. Dit kan in verenigingsverband, maar ook in individueel of ongeorganiseerd groepsverband. Hierbij is het belangrijk dat sportaccommodaties (ook de sportvelden) van een goed kwaliteitsniveau zijn en goed onderhouden worden.

In de afgelopen vier jaar is begonnen met een inhaalslag wat betreft die kwaliteit en daarbij tevens een uitbreiding van kunstgrasvelden bij buitensportverenigingen. Streekbelangen is van mening dat die financiële impuls ook de komende vier jaren gehanteerd moet worden. Een financiële impuls van 4 x 250.000 euro is hiervoor nodig.

De ontwikkeling van sportpark Zuilense Vecht, in een samenwerking met de gemeente Utrecht, komt moeizaam op gang. Het probleem is dat de sportnota te rigide wordt toegepast op dit belangrijke project. Aan verenigingen kan niet worden gevraagd substantiële investeringen te doen voor nieuwbouw, omdat de oude accommodaties gesloopt worden. Het project kan gefinancierd worden uit opbrengsten van grondverkoop voor woningbouw en met de overwaarde kan een fonds ingesteld worden voor de sport in Stichtse Vecht. Hiertoe is het nodig om de sportnota aan te passen. Ook bij andere locaties is herontwikkeling mogelijk, waarbij overwaarde in dat fonds gestort kan worden.

Er wordt te weinig ingesprongen op de toenemende vergrijzing. Mogelijkheden om te bewegen/sporten op verschillende niveaus is van belang voor ouderen, ook voor de sociale contacten. Sportverenigingen kunnen hier veel aan bijdragen. Ook moet beter inzichtelijk worden gemaakt welke sportverenigingen iets aanbieden specifiek voor ouderen.  De website van Sportpunt biedt hierin minder inzicht dan de website van Spel en Sport (gemeente De Ronde Venen).

foto: RTV Stichtse Vecht

Voor een vitale en leefbare samenleving zijn sportvoorzieningen van cruciaal belang. In dit verband wil Streekbelangen ook opmerken dat het weer invoeren van schoolzwemmen een onderzoek waard is. De komst van vluchtelingen en statushouders naar Stichtse Vecht maakt het noodzakelijk opnieuw naar schoolzwemmen te kijken.

Voor sportcomplexen die moeten worden aangepast om aan gestelde duurzaamheidseisen te voldoen, zal eveneens een extra budget beschikbaar moeten worden gesteld.

Streekbelangen wil ook een lans breken voor de hengelsporters die gebruik willen maken van de wateren in Maarssenbroek. Op dit moment zijn er diverse blokkades voor het uitoefenen van de hengelsport.

De Sportraad Stichtse Vecht is een orgaan dat ongevraagd en gevraagd advies uitbrengt aan het College. Streekbelangen wil zich ervoor inzetten om – zoals dat in andere gemeenten ook wel gebeurt – dit te wijzigen in een orgaan dat ongevraagd en gevraagd advies uitbrengt aan de Gemeenteraad. Gemeenteraadsleden kunnen dan ook lid worden van de Sportraad waardoor raadsleden eerder en meer bij de besluitvorming worden betrokken.

Bent u benieuwd naar onze visie op sport en beweging? Neem eens contact op met Karin van Vliet, zij kan u hier alles over vertellen.