Waar wij voor staan

  • We zijn een bestuurlijke partij maar we schuwen actie niet.
  • We hebben wijk- en kerngericht werken hoog in het vaandel staan en zien de wijkcommissies en dorpsraden als verbindende schakel binnen de kleine kernen, waarbij de zelfredzaamheid en leefbaarheid belangrijke items zijn.
  • We vinden dat de wijkcommissies en dorpsraden meer invloed moeten krijgen bij de besluitvorming over onderwerpen, die direct raken aan de eigen leefomgeving.
  • We opereren bouwend en verbindend in de lokale en regionale politiek.

Bouwen

Streekbelangen wil waar nodig uitbreiding van sociaal verbindende faciliteiten en wil bestaande ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen, bibliotheken en streekmusea behouden, ook als dit extra investeringen vergt.

Verbinden

Streekbelangen wil waar nodig uitbreiding van sociaal verbindende faciliteiten en wil bestaande ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen, bibliotheken en streekmusea behouden, ook als dit extra investeringen vergt.

Wat wij belangrijk vinden

Veiligheid & Leefbaarheid

Streekbelangen staat voor een degelijk financieel beleid. Zoals in voorgaande perioden achten wij verhoging van de gemeentelijke woonbelasting (OZB) onwenselijk, behoudens indexeringen en de eventuele uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. Alleen in extreme situaties is voor ons een uitzondering mogelijk.

Sociale & economische vitaliteit

Wij willen de sociaal verbindende en versterkende functies in de kernen behouden en waar nodig uitbreiden. Gemeentelijke gebouwen, waarin bijvoorbeeld een dorpshuis,  bibliotheek of een streekmuseum is gevestigd, mogen niet verloren gaat ten gevolge van onvoldoende verdienvermogen. Daarom moet een op de betreffende situatie toegesneden meerjarige subsidieregeling of aanpassing van de huurprijs mogelijk zijn met het doel de sociale functie meerjarig (5 jaar) overeind te houden.

Wat hebben we al bereikt?

TEST - Motie ABC

Met een overweldigende meerderheid is onze motie XYZ aangenomen.

TEST - Technische vragen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipisc elit, sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea sint occaecat cupidatat non proident, sunt in

Onze drive

Juist nu is een gezonde financiele huishouding belangrijk. De toekomst is onzeker en dat maakt veel mensen angstig. De gemeente moet zorg kunnen blijven dragen voor de kwetsbaren, maar ook kunnen investeren in duurzame economische groei.
onze drive

Onze kernpunten

Streekbelangen is voor informatie op maat: de gemeente mag niet alleen op digitale manier met inwoners communiceren, er moet altijd een 2e manier mogelijk zijn, op papier.

Streekbelangen is voorstander van regionale samenwerking, maar wel met sterke controle en gedragen door een toekomstvisie.

Streekbelangen wil een gemeente die dicht bij de burger staat. Een service bus voor alle kernen, teneinde de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gemeente te vergroten

Betrek de locale ondernemers meer bij de voorbereiding en uitvoering van het economische beleid. Knip grotere opdrachten op in kleinere opdrachten die door locale ondernemers te behappen zijn..

Voor iedereen die kan werken wil Streekbelangen zich sterk maken voor zo zinvol mogelijke werkplekken in nauwe samenwerking met de plaatselijke ondernemers en instellingen.

Agrariërs moeten hun bedrijf in stand kunnen houden en zijn de belangrijkste factor voor een vitaal platteland waarin recreatie en toerisme zich kunnen ontplooien.

Wij willen dat de Gemeente er is voor heb daadwerkelijk hulp nodig hebben.

Investeren in een jeugd die gezond is en opleidingsmogelijkheden heeft en positief mee kan gaan doen in de maatschappij, loont.

Streekbelangen wil waar mogelijk de kennis en kunde van ouderen benutten en hen een respectvolle plek in de samenleving bieden.

Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers is wat ons betreft een maatschappelijke taak, zo niet een verplichting.

Per kern of wijk bezien hoe de invloed van inwoners beter kan en voor alle kernen geldt  alleen op gemeentelijk niveau doen wat niet lokaal kan.

Streekbelangen is voor veilige schoolroutes, snelheid beperkende maatregelen en rotondes in plaats van gevaarlijke kruisingen.

Streekbelangen wil dat de gemeente niet alleen veilig is, maar ook bereikbaar blijft.  Maatschappelijke voorzieningen dienen voor iedereen, d.w.z. ook voor hen die geen eigen vervoer hebben, gemakkelijk bereikbaar te zijn.

Streekbelangen is voor particulier initiatief t.a.v. het verduurzamen van de gemeente en het eigen initiatief van de bewoners op het gebied van duurzaamheid willen we faciliteren.

Streekbelangen vindt dat iedereen moet kunnen meedoen met sporten en bewegen.

Streekbelangen onderschrijft het verbindende belang van het verenigingsleven en wil afbraak daarvan tegengaan.  

Recreatie en Toerisme willen wij faciliteren, waarbij overlast en hinder voor inwoners zo beperkt mogelijk moeten zijn.

Streekbelangen wil dat de lokale woningbouwbehoefte kan worden gerealiseerd en dat er zo min mogelijk belemmeringen zijn voor senioren, gehandicapten en de lagere inkomens om in hun koop- of huurwoning te kunnen blijven wonen.

Steun een stevig lokaal geluid