Wat is er bereikt?

Streekbelangen heeft deze raadsperiode deel uitgemaakt van de coalitie. In het Coalitieprogramma 2011-2014 zijn de gemeenschappelijke doelstellingen van ons en onze coalitiepartners verwoord.

Van de behaalde doelen noemen we enkele voorbeelden:

 • Doelstelling m.b.t. het betrekken van inwoners bij gemeentelijk beleid: er is een Burgerparticipatienota tot stand gekomen met input van het Platform Burgerparticipatie, inwoners en een werkgroep bestaand uit raads- en commissieleden.
 • De criminaliteit is teruggedrongen.
 • Het wijk- en kernenbeleid is in de afgelopen periode goed aangezet, maar nu is het tijd voor meer bevoegdheden voor de wijk- en dorpsraden zonder ingewikkelde verantwoordingsrapportages. “Minder beleid en meer doen” is het standpunt van Streekbelangen in het kader van een terugtredende overheid.
 • Doelstelling Cultuur: voor 1 januari 2014 wordt een Cultuurraad ingesteld.
 • Een, gelet op de vele Rijkbezuinigingen, relatief gezonde financiële positie voor de nabije toekomst, waarbij de OZB niet is verhoogd.
 • ‘Social return’ is onderdeel geworden van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.

Daarnaast hebben moties, amendementen en het stellen van kritische vragen door Streekbelangen o.a. tot de volgende mooie resultaten geleid:

 • Streekbelangen heeft zich hard gemaakt voor de realisatie van een 4e kunstgras hockeyveld bij de Loenense Mixed Hockey Club. Hierin heeft onze wethouder Sport een cruciale rol gespeeld.
 • Streekbelangen heeft kritische vragen gesteld over de transparantie van (lokale) aanbestedingen en het College inzicht gevraagd in het aantal gunningen aan lokale ondernemers, met argumenten. Er is nu meer afstemming tussen het College en de ondernemers over het versterken van de lokale economie door een zo gericht mogelijk gemeentelijk aanbestedingsbeleid.
 • Streekbelangen is met een motie over zwemlessen voor minima gekomen. Gesprekken met andere fracties hierover hebben ertoe geleid dat de motie uiteindelijk is ingediend door Streekbelangen, Het Vechtse Verbond, PvdA, CDA, D66 en ChristenUnie/SGP. Het College heeft de motie overgenomen met dien verstande dat zwemlessen met als doel het behalen van diploma A worden vergoed voor kinderen tot 18 jaar met een U-pas.
 • Streekbelangen heeft de toezegging gekregen van de portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening en Verkeer dat er een ontwikkelingsvisie komt op het gebied rond de Maarsseveensepoort gelegen tussen de Herenweg en de Gageldijk te Maarssen. Ruimtelijke ontwikkelingen en verkeerstechnische zaken worden daarbij onderzocht in het belang van de bewoners ter plaatse.
 • Met de doorslaggevende steun van Streekbelangen is een motie aangenomen die het verstrekken van startersleningen voor een koopwoning door de gemeente mogelijk heeft gemaakt. Dit is van groot belang om de woningmarkt mede vlot te helpen trekken.
 • Wij zijn succesvol geweest met onze inspanningen de regeldruk zoals die  stond in de oorspronkelijke versie van de welstandnota, aanzienlijk te verminderen, hetgeen ook tot lagere kosten voor woningeigenaren leidt.
 • Diverse bestemmingsplannen zijn door onze inbreng voor de betrokken inwoners aanzienlijk verbeterd.
 • De bibliotheek in Kockengen is mede door onze inspanningen behouden gebleven.
 • De uitgaven aan kosten voor regionale samenwerking zijn mede door onze waakzaamheid teruggebracht.
 • Eén van onze speerpunten was het afschaffen van betaald parkeren in Breukelen. Dit is inmiddels gerealiseerd. Ook in de andere kernen zal geen betaald parkeren worden ingevoerd. Voor de Scheendijk zal een apart regime gelden.
 • Delen van de wateroverlast in Kockengen worden versneld aangepakt.