Kernpunt: per kern of wijk bezien hoe de invloed van inwoners beter kan en voor alle kernen geldt  alleen op gemeentelijk niveau doen wat niet lokaal kan..

Streekbelangen is een overtuigd voorstander van kleinschaligheid. Ons uitgangspunt is daarom ‘doen wat in de kern of wijk kan en doe alleen op gemeentelijk niveau wat moet’. Want wijk-/kerngericht werken heeft als doel het versterken van de leefbaarheid in de eigen woonomgeving en de betrokkenheid bij een prettige woon- en leefomgeving. De inwoner zelf is daarbij als eerste aan zet als eerstverantwoordelijke, maar hebben daar ook als eerste profijt van.

Veel mensen zijn niet tevreden met de manier waarop allerlei besluiten door de overheid tot stand komen. Streekbelangen zoekt naar nieuwe manieren om de invloed van burgers te vergroten. Het bestaande wijkgericht werken biedt kansen voor meer en beter. Het gaat er hier om de betrokkenheid en invloed op de inrichting van de eigen kleinschalige woonomgeving nog verder te versterken. Hierbij is extra aandacht nodig voor de afstemming tussen dorps-/wijkcomités en de uitvoerende ambtelijke organisatie. Per kern of per wijkcommissie kan de aanpak verschillen. Lokale specifieke kennis en kunde willen wij beter gebruiken door deze te mobiliseren.

In de nieuwe raadsperiode krijgen inwoners te maken met een nieuwe wet, de Omgevingswet. Gemeenten, inwoners en bedrijven lopen met de huidige wetgeving aan tegen regels die ingewikkeld zijn, onvoldoende rekening houden met de kenmerken van een gebied of zelfs strijdig zijn met elkaar. Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht eenvoudiger en beter. Een burger of bedrijf kan straks bij één loket één vergunning krijgen voor een ruimtelijk project. De Omgevingswet geeft de gemeente veel ruimte om lokale afwegingen te maken waardoor gemeenten meer maatwerk kunnen leveren. Zowel de ambtelijke organisatie als de gemeenteraad zullen zich op een andere wijze dan tot nu gebruikelijk moeten opstellen. Dat heeft dus grote gevolgen voor rechtszekerheid op het gebied van ruimtelijke ordening. Denk bijvoorbeeld aan geluid en veiligheid, waarbij bestaande normen anders gehanteerd kunnen gaan worden. In de zoektocht naar een goede uitwerking van maatwerk en flexibele normen, wil Streekbelangen vooral de positie van de belangen van de inwoners in de schijnwerper zetten.