Economie

Betrek de lokale ondernemers meer bij de voorbereiding en uitvoering van het economische beleid. Knip grotere opdrachten op in kleinere opdrachten die door lokale ondernemers te behappen zijn.

Een levendige lokale economie is van essentieel belang voor de werkgelegenheid en leefbaarheid in de kernen van onze gemeente. Het is daarom belangrijke dat ondernemers goed gefaciliteerd worden. Korte lijnen met de gemeentelijke organisatie en het vermijden van onnodige regelgeving en bureaucratie horen daarbij. De functie van gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris willen wij daarom handhaven en waar nodig versterken. Een verdere intensivering van deze functie is wenselijk: begeleiding gedurende en goede afronding van het gehele proces. Er moet worden vermeden dat ondernemers of winkeliersverenigingen voor het regelen van vergunningen en/of het organiseren van activiteiten langs verschillende afdelingen moeten, hetgeen kan worden vermeden door één loket.

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen, bestemmingsplannen e.d. dient het economisch belang serieus te worden afgewogen.

Bereikbaarheid en mobiliteit

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn voor de ondernemers in Stichtse Vecht de grootste knelpunten. Vaak gaat het dan om zaken waar de Provincie over gaat, maar bijvoorbeeld bij het invoeren van 30 of 50 km zones en inrichtingsverkeer binnen de gemeente, speelt de gemeente wel degelijk een rol.

Wij staan voor goede bereikbaarheid van winkels en bedrijven, zonder dat voor het winkelen parkeergeld moet worden betaald, want dat stimuleert de lokale economie.

 

Transparantie bij inkoop & aanbesteding

Streekbelangen heeft zich steeds ingezet en blijft zich inzetten voor een transparant inkoop- en aanbestedingsbeleid waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met lokale ondernemers. Wij zijn er voorstander van om het groenonderhoud door lokale bedrijven te laten doen. Verfraaiing van de eigen kern werkt immers kwaliteit verhogend en vergroot de leefbaarheid.

 

Wij zijn van mening dat ZZP-ers ook goed gefaciliteerd moeten worden. Indien er initiatieven zijn om in of vanuit een woonhuis bedrijfsactiviteiten te verrichten zonder dat dit tot overlast voor de woonomgeving leidt (fysiotherapeuten, kunstenaars), zal Streekbelangen dit stimuleren. Hinderlijke regelgeving moet dan opzij gezet worden en regelgeving in bestemmingsplannen moet daarop worden aangepast.

Bed & Breakfast voorzieningen dienen ruimhartig toegestaan te worden. Streekbelangen wil dat lokale ondernemers, waaronder ZZP-ers, voorrang moeten krijgen bij het verwerven van gemeentelijke aanbestedingen. Er moet strikt op worden toegezien dat de gemeente op tijd aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Aanbieders van diensten moeten niet lang op hun geld hoeven te wachten.

Het aanleggen van glasvezel op bedrijventerreinen en in buitengebieden willen wij bevorderen, niet alleen met het oog op toekomstige moderne zorgvoorzieningen voor ouderen, maar ook met het oog op de vele versnipperde bedrijven die overal in de gemeente gehuisvest zijn, de thuiswerkende ZZP-ers en de agrariërs. Aanbieders en aanvragers kunnen bij elkaar worden gebracht door bijvoorbeeld aan te sluiten bij provinciale initiatieven.

Indien individuele aansluitkosten t.b.v. zorg op afstand niet opgebracht kunnen worden, dient daarvoor een voorziening te komen, zodat men niet onnodig van zorg op afstand verstoken is.

Streekbelangen is blij met de goed functionerende ondernemingsvereniging Stichtse Vecht (OSV). Wij vinden daarom dat deze ondernemingsvereniging een raadgevende functie zou kunnen vervullen richting College en Raad, zoals dit bijvoorbeeld met de WMO raad of Vechtplassen commissie het geval is.

Verbinden

Betrek de lokale ondernemers meer bij de voorbereiding en uitvoering van het economische beleid.