Giftenreglement

In artikel 34 van de Wet financiering politieke partijen staat dat alle politieke partijen die met ten minste één zetel zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad, Provinciale Staten of het Waterschap een openbaar giftenreglement moeten hebben, waarin bepaald wordt hoe omgegaan wordt met giften en de openbaarmaking daarvan.

 

Giftenreglement

 In gevolge artikel 34 Wet Financiering Politieke partijen heeft het bestuur van Streekbelangen het giftenreglement vastgesteld gelet op de wet financiering politieke partijen houdende regels inzake het toezicht op de financiën van politieke partijen.

 Artikel 1.

Het bestuur van Streekbelangen is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

 Artikel 2.

Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker.

 Artikel 3.

Van de geaccepteerde schenkingen boven de EUR 1.500,=  wordt er door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van de schenking wordt vermeld.

 Artikel 4.

De leden hebben het recht om deze lijst (vertrouwelijk) in te zien.

 Artikel 5.

Indien een schenker anoniem wil blijven kan het bestuur daarmee instemmen, mits de schenking niet indruist tegen de statutaire doelstelling van de vereniging.

Artikel 6.

Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 vermelde lijst geplaatst met daarbij de reden waarom de anonimiteit is besloten.

 Artikel 7.

Dit reglement treedt in werking met ingang van 21 november 2023

 Bestuur Streekbelangen

Volg ons op social media