Privacy verklaring

Streekbelangen gebruikt persoonlijke gegevens van leden[1] voor het organiseren van activiteiten, en voor de interne – en externe communicatie. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn dit de volgende persoonlijke gegevens:

  • Naam;
  • Adres, postcode en woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • IBAN nummer i.v.m. lidmaatschap.

Deze gegevens zijn opgeslagen op de computer van de bestuursleden van de vereniging en worden bewaard zolang het lidmaatschap duurt. De vereniging zal de persoonsgegevens van haar leden behoorlijk en zorgvuldig verwerken en passende maatregelen nemen ter bescherming tegen datalekken.

De gegevens worden o.a. gebruikt voor het uitnodigen voor Algemene Ledenvergaderingen. Ze worden verwijderd nadat het lid is overleden of totdat het lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd bij de vereniging en aangeeft dat deze gegevens verwijderd moeten worden.

Door het vrijgeven van zijn gegevens geeft het lid expliciet toestemming dat bovengenoemde persoonlijke gegevens worden verwerkt in de ledenadministratie van de vereniging.

E-mailadressen van andere leden worden in voorkomend geval opgenomen in de adresregel ‘bcc’

Sinds enkele jaren plaatst Streekbelangen foto’s met instemming van de leden op het openbare gedeelte van de website.

Indien een lid aangeeft bezwaar te maken tegen openbare publicatie van foto’s waarop de persoon uitdrukkelijk, zichtbaar en herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zullen de gewraakte  foto’s onverwijld verwijderd worden.

Streekbelangen hecht er grote waarde aan zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens van de leden. Deze worden alleen gebruikt door de bestuursleden in relatie tot het persoonlijk belang van het lid en het algemeen belang van Streekbelangen.

Door bekendmaking aan Streekbelangen van de algemene persoonsgegevens en van de noodzakelijke financiële gegevens stemt de persoon expliciet in met dit privacyreglement.

De vereniging zal zich inspannen om de persoonsgegevens te beveiligen en beveiligd te houden tegen indringers en tegen van buiten komend onheil alsmede onzorgvuldig, ondeskundig en ongeoorloofd gebruik.

Aanspreekpunt voor het privacy beleid in het kader van de AVG is de voorzitter van het bestuur van Streekbelangen.

[1] Leden, conform artikel 5 van de Statuten van de vereniging Streekbelangen d.d. 20 juli 2010