Terugblik

Streekbelangen heeft deze raadsperiode deel uitgemaakt van de coalitie. Door middel van de coalitieonderhandelingen en door de inbreng van de fractie en wethouder heeft Streekbelangen een groot deel van haar prioriteiten en speerpunten weten te realiseren.

  • Deelname aan het college met wethouder. Portefeuille: Sport en spelen, sociale zaken (inclusief vluchtelingenbeleid/participatiewet), maatschappelijk vastgoed, inkoop en aanbestedingen, grondbedrijf
  • Zoals in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 gemeld, wilde Streekbelangen investeren in de sport. Dat is gelukt door het geven van een financiële impuls, waardoor o.a. buitensportaccommodaties geoptimaliseerd konden worden. (Kunstgrasvelden NITA, FC Breukelen)
  • Een zeer ruimhartig minimabeleid. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), een onafhankelijk voorlichtingsinstituut heeft een Minima Effect Rapportage (MER) uitgevoerd (landelijke en gemeentelijk) en concludeert dat het minimabeleid van de gemeente Stichtse Vecht zeer ruimhartig is.  De gemeente kent voor alle huishoudens verschillende vormen van inkomensondersteuning die een positief effect hebben op de bestedingsruimte van inwoners.
  • Het armoedebeleid van de gemeente Stichtse Vecht kan als voorbeeld dienen voor veel andere gemeenten. Ook deze conclusie komt naar voren uit het onderzoek van het Nibud.
  • Reeds in haar verkiezingsprogramma 2006-2010 had Streekbelangen aangegeven een duidelijke visie op het ouderenbeleid te willen. De “nota bouwstenen ouderenbeleid” van de Seniorenraad zou daarvoor als leidraad moeten dienen. Bij de coalitie onderhandelingen in 2014 heeft Streekbelangen opnieuw dit voor haar belangrijke punt ingebracht en nu ligt er een Nota Ouderenbeleid.
  • Nota Een Sterke Basis. Een belangrijk document, waarin wordt beschreven hoe we willen inzetten op het vitaliseren van de samenleving, het bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners, positief jeugdbeleid en hoogwaardige basisvoorzieningen waarin een signaleringsrol wordt belegd.
  • Bij de behandeling van de Programmabegroting 2018 heeft Streekbelangen tezamen met Lokaal Liberaal, PvdA en Het Vechtse Verbond een amendement ingediend om  €75.000 van het voordelig saldo voor de binnensport te bestemmen. Het amendement is aangenomen.