Coalitieakkoord 2022-2026; Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht

 

Coalitiepartijen Lokaal Liberaal, VVD Stichtse Vecht, D66 Stichtse Vecht en Streekbelangen Stichtse Vecht hebben een akkoord gesloten voor de raadsperiode 2022-2026. Het fundament van Stichtse Vecht moet op orde gebracht worden met als doel om een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De financiële situatie van de gemeente en de personele bezetting binnen de ambtelijke organisatie zijn zorgelijk. Dit maakt dat de bestuurlijke ambities van de coalitie getemperd moeten worden. Het coalitieakkoord gaat uit van de balans tussen ambtelijke organisatie, de financiële positie en de bestuurlijke ambities.

Onder leiding van formateur Yvonne van Mastrigt is hard gewerkt aan het vormgeven van een coalitieakkoord. Een akkoord dat erop gericht is ondanks onzekere tijden een stevig fundament te leggen. Komend jaar wordt gericht gewerkt aan het verbeteren van de organisatie en toekomstgericht begroten. Samenwerken staat hierbij centraal. Samenwerken binnen de coalitie, maar ook samenwerken met de andere partijen binnen de raad. Alle partijen binnen de raad is gevraagd naar de wensen en verwachtingen, zorgen en prioriteiten voor de komende vier jaar. De input van partijen is meegenomen bij de totstandkoming van dit akkoord.

De zes belangrijkste inhoudelijke onderwerpen: wonen, meedoen, economie, duurzaamheid, leefbaarheid en mobiliteit zijn in zes opgaven uitgewerkt met onderliggende doelen. De uitwerking van de doelen wordt getoetst op een aantal vaste principes: communicatie, participatie, slim combineren, veiligheid, inclusie en duurzaamheid. Door opgavegericht te werken en duidelijke beoordelingscriteria toe te passen kan transparant en duidelijk met de raad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden gecommuniceerd over voortgang en resultaten.

De coalitiepartijen zijn zich bewust van de uitdagingen waar Stichtse Vecht voor staat. Ook de
intensieve manier van samenwerken heeft de partijen dichter tot elkaar gebracht. Men heeft elkaar
de afgelopen periode goed leren kennen, dromen en frustraties uitgesproken en men voelt zich
met elkaar verbonden als een team met één missie.

U kunt het coalitieakkoord via deze link downloaden.