Sport en bewegen

Sport en bewegen toegankelijk voor iedereen
Voor Streekbelangen is het van groot belang dat iedereen mee kan doen met sporten en bewegen en dat natuurlijk naar ieders eigen mogelijkheden. Dit kan in verenigingsverband, maar ook in individueel of ongeorganiseerd groepsverband. Hierbij is het belangrijk dat sportaccommodaties (ook de sportvelden) van een goed kwaliteitsniveau zijn en goed onderhouden worden.

Toegankelijkheid & inclusie

Als je wil dat iedereen mee kan doen, dan moet er meer aandacht worden besteedt aan de toegankelijkheid van sport binnen onze gemeente. 

Hoeveel sportclubs hebben bijvoorbeeld een goed toegankelijke kantine of kleedkamers? Hoe is het gesteld met de parkeerplaatsen voor mensen met een fysieke beperking? Welke mogelijkheden biedt de gemeente om sport en bewegen toegankelijker te maken?

Uit veel onderzoek blijkt dat sport belangrijk voor het ontstaan van sociale cohesie en begrip. Hoe betrek je groepen als sociale minima, statushouders e.d. bij sport?  

Kortom, er is nog veel te doen voordat echt iedereen kan meedoen. 

Financiële gezondheid sportclubs borgen

In de afgelopen vier jaar is begonnen met een inhaalslag wat betreft die kwaliteit en daarbij tevens een uitbreiding van kunstgrasvelden bij buitensportverenigingen. Streekbelangen is van mening dat die financiële impuls ook de komende vier jaren gehanteerd moet worden. 

De discussie over het groot onderhoud van sportvelden en de harmonisatieplannen maken dat er in het belang van de clubs, maar zeker ook de sporters goed opgelet moet worden dat er geen sportclubs verdwijnen in een tijd dat we ze zo hard nodig hebben.

Voor sportcomplexen die moeten worden aangepast om aan gestelde duurzaamheidseisen te voldoen, zal eveneens een extra budget beschikbaar moeten worden gesteld.

Vergrijzing en sociaal isolement voorkomen

Er wordt te weinig ingesprongen op de toenemende vergrijzing. Mogelijkheden om te bewegen/sporten op verschillende niveaus is van belang voor ouderen, ook voor de sociale contacten.

Sportverenigingen kunnen hier veel aan bijdragen. Ook moet beter inzichtelijk worden gemaakt welke sportverenigingen iets aanbieden specifiek voor ouderen.  De website van Sportpunt biedt hierin minder inzicht dan de website van Spel en Sport (gemeente De Ronde Venen).

Speerpunten sport 2022-2026

  • Meer geld naar sport & bewegen

  • Sportclubs mogen niet verdwijnen

  • Sport toegankelijk maken voor iedereen

  • Meer ouderen in beweging

De Sportraad Stichtse Vecht is een orgaan dat ongevraagd en gevraagd advies uitbrengt aan het College. Streekbelangen wil zich ervoor inzetten om – zoals dat in andere gemeenten ook wel gebeurt – dit te wijzigen in een orgaan dat ongevraagd en gevraagd advies uitbrengt aan de Gemeenteraad. Gemeenteraadsleden kunnen dan ook lid worden van de Sportraad waardoor raadsleden eerder en meer bij de besluitvorming worden betrokken.

Bekijk ook onze andere standpunten