Sport en bewegen

Sport en beweging toegankelijk voor iedereen
Voor Streekbelangen is het van groot belang dat iedereen mee kan doen met sporten en bewegen en dat natuurlijk naar ieders eigen mogelijkheden. Dit kan in verenigingsverband, maar ook in individueel of ongeorganiseerd groepsverband. Hierbij is het belangrijk dat sportaccommodaties (ook de sportvelden) van een goed kwaliteitsniveau zijn en goed onderhouden worden.

Toegankelijkheid & inclusie

Als je wil dat iedereen mee kan doen, dan moet er meer aandacht worden besteedt aan de toegankelijkheid van sport binnen onze gemeente. 

Hoeveel sportclubs hebben bijvoorbeeld een goed toegankelijke kantine of kleedkamers? Hoe is het gesteld met de parkeerplaatsen voor mensen met een fysieke beperking? Welke mogelijkheden biedt de gemeente om sport en beweging toegankelijker te maken?

Uit veel onderzoek blijkt dat sport belangrijk voor het ontstaan van sociale cohesie en begrip. Hoe betrek je groepen als sociale minima, statushouders e.d. bij sport?  

Kortom, er is nog veel te doen voordat echt iedereen kan meedoen. 

Schoolzwemmen heroverwegen

Voor een vitale en leefbare samenleving zijn sportvoorzieningen van cruciaal belang. In dit verband wil Streekbelangen ook opmerken dat het weer invoeren van schoolzwemmen een onderzoek waard is. Ook de komst van vluchtelingen en statushouders naar Stichtse Vecht maakt het noodzakelijk opnieuw naar schoolzwemmen te kijken. Dit om ongelukken te voorkomen.

 

Vergrijzing en sociaal isolement

Er wordt te weinig ingesprongen op de toenemende vergrijzing. Mogelijkheden om te bewegen/sporten op verschillende niveaus is van belang voor ouderen, ook voor de sociale contacten.

Sportverenigingen kunnen hier veel aan bijdragen. Ook moet beter inzichtelijk worden gemaakt welke sportverenigingen iets aanbieden specifiek voor ouderen.  De website van Sportpunt biedt hierin minder inzicht dan de website van Spel en Sport (gemeente De Ronde Venen).

Financiële gezondheid sportclubs borgen

In de afgelopen vier jaar is begonnen met een inhaalslag wat betreft die kwaliteit en daarbij tevens een uitbreiding van kunstgrasvelden bij buitensportverenigingen. Streekbelangen is van mening dat die financiële impuls ook de komende vier jaren gehanteerd moet worden. De discussie over het groot onderhoud van sportvelden en de harmonisatieplannen maken dat er in het belang van de clubs, maar zeker ook de sporters goed opgelet moet worden dat er geen sportclubs verdwijnen in een tijd dat we ze zo hard nodig heben

De ontwikkeling van sportpark Zuilense Vecht, in een samenwerking met de gemeente Utrecht is na een moeizame start op gang gekomen. Het probleem was dat de sportnota te rigide werd toegepast op dit belangrijke project. Aan verenigingen kan niet worden gevraagd substantiële investeringen te doen voor nieuwbouw, omdat de oude accommodaties gesloopt worden. Het project kan gefinancierd worden uit opbrengsten van grondverkoop voor woningbouw en met de overwaarde kan een fonds ingesteld worden voor de sport in Stichtse Vecht. Hiertoe was het nodig om de sportnota aan te passen. Ook bij andere locaties is herontwikkeling mogelijk, waarbij overwaarde in dat fonds gestort kan worden.

Voor sportcomplexen die moeten worden aangepast om aan gestelde duurzaamheidseisen te voldoen, zal eveneens een extra budget beschikbaar moeten worden gesteld.

Streekbelangen wil ook een lans breken voor de hengelsporters die gebruik willen maken van de wateren in Maarssenbroek. Op dit moment zijn er diverse blokkades voor het uitoefenen van de hengelsport.

De Sportraad Stichtse Vecht is een orgaan dat ongevraagd en gevraagd advies uitbrengt aan het College. Streekbelangen wil zich ervoor inzetten om – zoals dat in andere gemeenten ook wel gebeurt – dit te wijzigen in een orgaan dat ongevraagd en gevraagd advies uitbrengt aan de Gemeenteraad. Gemeenteraadsleden kunnen dan ook lid worden van de Sportraad waardoor raadsleden eerder en meer bij de besluitvorming worden betrokken.

Bekijk ook onze andere standpunten