Kernpunt: voor iedereen die kan werken wil Streekbelangen zich sterk maken voor zo zinvol mogelijke werkplekken in nauwe samenwerking met de plaatselijke ondernemers en instellingen.

Streekbelangen vindt dat de gemeente een taak heeft in het bevorderen van de lokale werkgelegenheid. Hiervoor zijn binnen Stichtse Vecht korte lijnen nodig tussen scholen, bedrijven en de gemeente omdat zij uitkeringen verstrekt aan werklozen, ZZP-organisaties. Maar ook contacten met de universiteit Nyenrode en andere kennisinstellingen zijn van belang. Indien er re-integratietrajecten afgesproken worden, dient de gemeente de bedrijven hiervan administratief te ontzorgen.

Wij vinden scholing en opleiding zeer belangrijk en vinden dat de gemeente – waar mogelijk en nodig – daarin een stimulerende en faciliterende rol moet vervullen.

Mensen met een arbeidsbeperking doen net zo goed mee in onze gemeente. Daarom maken we ons sterk voor zo zinvol mogelijke werkplekken of plaatsingsmogelijkheden in nauwe samenwerking met ondernemers. Met dienstverleners die werkzaamheden in onze gemeente verrichten behouden we de ingezette lijn van kwantitatief benoemde sociale plaatsingsmogelijkheden. (social return), tenzij het bedrijf van de eigen lokale ondernemer hiervoor te beperkt van omvang is.

Een goed minimabeleid, de eigen verantwoordelijkheid van de mensen en maximale inzet van WSW’ers en Pauwbedrijven (in welke nieuwe vorm ook) in de samenleving willen wij maximaal ondersteunen!

Benader uitkeringsgerechtigden actief voor vrijwilligerswerk of stagemogelijkheden, zo komen ze ook uit gemakkelijker uit hun sociaal isolement.