Kernpunt: Streekbelangen wil dat de lokale woningbouwbehoefte kan worden gerealiseerd en dat er zo min mogelijk belemmeringen zijn voor senioren, gehandicapten en de lagere inkomens om in hun koop- of huurwoning te kunnen blijven wonen.

Onze gemeente staat voor een grote woningbouwopgave. Om die te kunnen realiseren is verschuiving van de rode contour voor ons in sommige gevallen bespreekbaar, omdat de bouwopgave niet alleen binnen “inbreilocaties” zal kunnen plaatsvinden.

De vergrijzing in combinatie met de ontwikkeling dat ouderen verplicht zijn langer thuis te blijven wonen door de door het Rijk aangebrachte scheiding tussen wonen en zorg, stelt gemeenten voor een grote opgave.

In Stichtse Vecht is een groot potentieel aan woningen die aangepast kunnen worden om er ook met een fysieke beperking in te kunnen wonen.  Streekbelangen vindt dat die kansen optimaal benut moeten worden.

Wij willen dat de gemeente in samenwerking met de woningbouwcoöperaties stimuleringsmaatregelen uitwerkt om de woningbouw te bevorderen en winkelgebieden aantrekkelijk te maken.

Bouwen voor het middensegment vinden wij belangrijk (ook als dat soms ten koste gaat van de 30% afspraak), evenals betaalbare woningen voor starters en mindervermogenden.

De huisvesting van ouderen verdient extra aandacht. Initiatieven voor “wooncommunes” van senioren steunen wij. De vraag naar koopappartementen voor senioren zal toenemen, evenals het aanpassen van grondwoningen en daar moet actief beleid op worden gevoerd. Nieuwbouwwoningen zijn levensloopbestendig gebouwd.

In de onmiddellijke nabijheid van de stations Maarssen en Breukelen zien we mogelijkheden voor het huisvesten van ouderen en studenten. Dit zal de economie maar ook leefbaarheid ten goede komen.

In het beleid zoals dat in bestemmingsplannen is neergelegd, moet meer ruimte komen voor het bieden van maatwerk. Een belangrijke toets hierbij is dat er geen overlast mag ontstaan voor omwonenden. Kleinschalige en geen overlast veroorzakende bedrijfsmatige activiteiten in of vanuit een woonhuis moet een bestemmingsplan mogelijk maken.

Streekbelangen vindt dat er alleen in uitzonderlijke gevallen advies van de welstandcommissie ingewonnen wordt. Geen overbodige en overmatige eisen waarvoor uiteindelijk de huiseigenaar moet betalen.