Kernpunt: Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers is een maatschappelijke taak.

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Overal zijn vrijwilligers actief voor doelen die zij zelf belangrijk en nodig vinden. Zij pakken graag hun rol op diverse gebieden, zoals bijvoorbeeld zorg, jeugd, sport, cultuur. Op eigen initiatief, maar ook als de gemeente hen daarom vraagt.

Vrijwillige inzet ontstaat niet vanzelf. Daarvoor is ruimte en vrijheid nodig en de gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Het creëren van randvoorwaarden waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren, is onontbeerlijk.

Mantelzorgers verdienen extra aandacht en ondersteuning vanuit de gemeente, ook met het oog op de terugtredende zorgtaken van de Rijksoverheid waardoor er steeds meer een beroep op hen zal worden gedaan.

In 2015 is voor het eerst door de gemeente zelf (in SWW-verband) invulling gegeven aan de mantelzorgwaardering o.a. d.m.v. een gemeentelijk mantelzorgcompliment. Een mooi initiatief dat wat Streekbelangen betreft, gecontinueerd zal worden.